KTM Vm. Tyyppi Yuasa Motobatt
450 SX 08-12 YTX5L-BS 14-201 14-507
450 XC 08-12 YTX5L-BS 14-201 14-507
505 SX 08-13 YTX5L-BS 14-201 14-507
525 XC 10-13 YTX5L-BS 14-201 14-507