DDR Vm. Tyyppi Yuasa Motobatt
Kaikki mallit   YTX4L-BS 14-203 14-502